انوری ابیوردی – از شعراي بزرگوار ایران زمين

October 16, 2011 Comments Off on انوری ابیوردی – از شعراي بزرگوار ایران زمين


اوحدالدّین محمّدبن محمّد انوری معروف بهانوری ابیوردی و «حجّةالحق» از جملهٔ شاعران و دانشمندان ایرانی سده ۶ قمری در دوران سلجوقیان است.Comments are closed.

What’s this?

You are currently reading انوری ابیوردی – از شعراي بزرگوار ایران زمين at SONS OF SUNNAH.

meta

%d bloggers like this: